{"top3_women":1,"top10_women":5,"bottom10_women":5,"pos_women":44}