{"top3_women":2,"top10_women":5,"bottom10_women":7,"pos_women":44}