{"top3_women":0,"top10_women":4,"bottom10_women":4,"pos_women":53}