{"top3_women":1,"top10_women":4,"bottom10_women":6,"pos_women":36}