{"count_women":1018,"top100_women":2,"top1000_women":60,"bottom1000_women":193,"pos_women":37}