{"count_women":1083,"top100_women":1,"top1000_women":44,"bottom1000_women":210,"pos_women":40}