{"count_women":1074,"top100_women":3,"top1000_women":54,"bottom1000_women":214,"pos_women":37}