{"count_women":1053,"top100_women":4,"top1000_women":50,"bottom1000_women":218,"pos_women":25}